Helmjölksutfodring – på rätt sätt!

Utfodringen av värdefull helmjölk blir en barnlek med rätt koncept

Kalvar behöver mycket mjölk för att växa! Så är det bara. Men det finns 1 000 olika koncept runt hur mjölkdrycker skall ges och hanteras. Skummjölkspulver, vasslepulver, joghurtdrycker, syrad helmjölk, pastöriserad helmjölk, hög koncentration, låg koncentration med och utan tillsatser, ... alldeles för många alternativ!

Denna artikel handlar om

 • för- och nackdelarna med helmjölksutfodring
 • temat tillgång på helmjölk
 • möjligheterna till pastörisering
 • förvaring av helmjölk och utfodring i dryckesautomater

Det skulle kunna vara så enkelt: Vi ger kalven det som moder natur har avsett för den, nämligen modersmjölken!

Men det finns många förbehåll mot användningen av helmjölk i kalvdryck:

 • Mjölken är för dyr att ge.
 • Det är svårt att transportera helmjölk och att värma upp den igen.
 • Rengöringsarbetet i utfodringstekniken är omfattande.
 • Mjölken måste lagras kyld.
 • Kvaliteten på mjölken är ofta tveksam.
 • Det saknas viktiga komponenter (järn och vitaminer).

Å andra sidan finns det fördelar som talar för användningen vid kalvdrycker:

 • Mjölken innehåller en stor andel högsmältbart kasein.
 • Hög mjölkupptagning (ad libitum) är ofta möjlig endast med helmjölk.
 • Helmjölken innehåller många probiotiska ämnen och immunoglobuliner, även efter råmjölksfasen.
 • Mjölk som inte kan säljas tillhandahålls kostnadsfritt.
 • Bakteriebelastad mjölk kan ges utan vidare efter pastörisering.
 • Helmjölk är tillgänglig på varje mjölkgård.

Vid denna jämförelse blir det tydligt att det ofta är tekniska problem som hindrar användningen av helmjölk i kalvladugården, men å andra sidan överväger de näringsfysiologiska fördelarna.

Om man kan lösa de tekniska möjligheterna med transport, bakteriebehandling, förvaring och utfodring på bästa sätt, är helmjölken det idealiska födoämnet för unga kalvar.

Problem 1: Separering av ”kalvmjölk” i mjölkningsbåset

I princip måste man separera fem olika mjölksorter redan i mjölkningsbåset:

 1. Säljbar, högkvalitativ drickmjölk.
 2. Högvärdig råmjölk från den första mjölkningen. Den skall samlas upp separat och ges direkt till nyfödda kalvar, eller kylas eller frysas i råmjölkspåsar.
 3. Råmjölk från den andra mjölkningen fram till slutet av väntetiden.
 4. Bakterie- och cellbelastad mjölk som inte kan säljas. Observera: Mjölk av mycket dålig kvalitet, med delvis optiska förändringar, bör inte användas som födoämne, ens efter pastörisering.
 5. Antibiotikahaltig mjölk från kor skall inte användas alls, p.g.a. risken för resistensbildning. Innan man ger mjölken kan man använda ett inhibitortest för att vara på den säkra sidan
Helmjölk rinner in i MjölkTaxi

Helmjölk för kalvar bör bestå av fraktionerna 1) säljbar drickmjölk, 3) råmjölk samt delvis 4) måttligt bakteriebelastad mjölk. Denna mjölk skulle kunna mjölkas i mjölkningsbåset via en andra mjölkledning direkt till en separat tank eller en väntande MjölkTaxi. Hos mjölkrobotar är denna metod standard, men i traditionella mjölkningsbås väljer man ofta bort en andra mjölkledning av kostnadsskäl.

Alternativt skulle man kunna installera uppsamlingstråg för mjölken i mjölkningsbåset där man tömmer mjölkhinkarna och sedan använder en pump för att pumpa ur den ur mjölkningsbåset.

Den första mjölken resp. råmjölken (2) skall förvaras separat i mjölkhinkar och tas om hand snabbt. Här går det tyvärr inte att undvika manuellt arbete. Mjölken kan då tappas upp i påsar, flaskor eller liknande, pastöriseras, kylas eller ges att dricka direkt efter uppvärmning. Här finns det många olika rutiner, t.ex. coloQuick-Managementsystem.

Inhibitormjölk (5) och mjölk från mycket juversjuka kor (delvis 4) bör man kasta ut i gödslet redan i mjölkningsbåset.

Problem 2: Behandling av bakteriehaltig mjölk

Såsom beskrivs ovan används bl.a. mjölk i kalvutfodringen som innehåller sjukdomsalstrare. Vid en lätt bakteriebelastning är det inget problem, om mjölken pastöriseras. Pastörisering är en välbeprövad uppvärmningsmetod som gör mjölken bakteriefri. Här skiljer man mellan två olika system:

Batch-metoden (s.k. partipastöriserare)

Vid 60 – 63 °C och en tidsperiod om 30 – 70 minuter blir mjölken bakteriefri (resterande bakteriehalt < 0,5 %). Denna metod lämpar sig för små och medelstora företag som behöver upp till 250 l mjölk per utfodring. Den är tekniskt relativt enkel och mycket kostnadsförmånlig. I MjölkTaxi ingår pastöriseringsfunktionen i själva apparaten som tillval.

Denna metod är dock inte särskilt energieffektiv. All energi som går in i systemet går förlorad eftersom värmen inte används vid avkylningen av mjölken.

Flash-metoden eller HTST-metoden (s.k. genomgångspastöriserare)

I flash-metoden värms mjölken upp till 73 °C och hålls vid denna temperatur i 15 sekunder. Flash-pastöriserarna är dimensionerade för högre prestanda. Kalvmjölkspastöriserare som MediumFrame eller LargeFrame Pasteur pastöriserar 350 till ca 1 500 liter i timmen. Med två värmeväxlare arbetar systemen mycket energieffektivt. De använder den värme som uppstår vid pastöriseringen till att förvärma mjölken så att energibehovet blir klart lägre än vid batch-metoden. Dessutom finns det möjlighet att använda överskottsvärme från biogasanläggnngar eller från mjölkkylningens värmeåtervinning. Pastöriserarna arbetar då extremt energisnålt, och behöver ofta mindre energi än vad som skulle behövs för att få upp mjölken från lagringstemperatur till dricktemperatur.

Mjölkflöde i HTST-pastöriserare – High Temperature Short Time
Mjölkflöde i HTST-pastöriserare – High Temperature Short Time

Emellertid är dessa anläggningar tekniskt mycket invecklade eftersom de t.ex. kräver flera lagertankar: En lagertank för råmjölken, där den separerade mjölken kommer in från mjölkningen, och en lagertank för den färdigpastöriserade mjölken.

Den färdigpastöriserade mjölken skulle kunna rinna in i t.ex. en MjölkTaxi. Eftersom man kan ställa in flash-pastöriseringen så att mjölken kommer in i MjölkTaxi med dricktemperatur kan man börja utfodra kalvarna direkt.

Här har MiniFlashsina fördelar. Den har en integrerad tank för råmjölk med 150 eller 300 l volym. Tanken har en integrerad kylning med tomt-sensor, en omrörare samt en automatisk rengöring. MiniFlash är särskilt lämpad för användning i företag med mjölkningsrobotar. Mjölken, som har separerats automatiskt, pumpas helt enkelt in i tanken och kyls ned omedelbart för att bibehålla kvaliteten.

Problem 3: Lagring av den separerade mjölken

När kalvmjölken har separerats i mjölkningsbåset uppkommer frågan om hur mjölken skall förvaras och transporteras ut till kalvarna.

Det enklaste sättet är MjölkTaxi där mjölken lagras, körs ut till kalvarna och sedan pumpas in i dryckeshinkarna. Flexibiliteten i systemet MjölkTaxi med de många tillvalen används och uppskattas på tiotusentals gårdar redan.

Men vid användning av dryckesautomater har lantbrukaren alltid komplicerade utmaningar att brottas med. Först måste mjölken transporteras till kalvladugården. Vid korta avstånd är rörledningar med rengöringsmöjlighet säkert ett bra alternativ. Men om sträckorna är längre kan en MjölkTaxi användas även här för transporten av mjölken. Först kan kalvarna utfodras i de enskilda boxarna och sedan kan man fylla lagertanken vid dryckesautomaten, eller så kan MjölkTaxi själv fungera som lagertank.

Lagertanken vid dryckesautomaten måste ha en kylning, så att mjölken bibehåller sin kvalitet. Kyltemperaturer på 4 – 5 °C är inte ett absolut krav om mjölken förbrukas var 12:e timme (från en mjölkningstid till nästa). Ofta räcker det med temperaturer på under 10 – 12 °C för att hålla mjölken fräsch under denna tidsperiod. Genom den högre temperaturen sparar man in enorma mängder energi, eftersom ju lägre förvaringstemperaturen är, desto högre är den extra energiåtgången för kylning och efterföljande uppvärmning.

I samband med traditionella lagertankar med dryckesautomater fanns det fyra problem:

 1. Restmängder vid nypåfyllning

Det händer sällan att mjölktanken är helt tom precis när den nya mjölken skall fyllas på. Restmängder måste då fyllas på i väntande behållare och sedan utfodras manuellt eller kastas.

 1. Förtida tömning

Nästa frekventa fall är att man har fyllt på för litet mjölk i behållarna och att automaten inte kan dricka på en viss tid eftersom tanken är tom.

 1. Isbildning vid låga nivåer

Det är ju så att mjölktankar som har utvecklats för lagring av drickmjölk tenderar att bli nedisade invändigt vid låga nivåer, eftersom automatisk frånslagning av kylningen saknas.

 1. Rengöring av tank och ledning

Före nästa påfyllning måste tanken rengöras. Detta görs oftast manuellt, eller görs inte alls eftersom det inte hinns med. Men eftersom hygien och renlighet hos de unga kalvarna är A och O för resultatet, är detta ofta orsaken till sjukdomar bland kalvarna. Dessutom måste även ledningen från dryckesautomaten till MjölkTaxi rengöras vid samma tidpunkt. Rengöringen av tank och ledning innebär alltid ett avbrott i dryckestillförseln i automaten på minst ¾ – 1 timme.

Modern helmjölksutfodring med CalfExpert och DoubleJug

Tidigare ledde alla dessa problem till att helmjölk sällan användes i dryckesautomater. De näringsfysiologiska fördelarna är kända, men de tekniska nackdelarna överväger!

Men med det nya helmjölkskonceptet från Holm & Laue kan dessa problem lösas, och ett effektivt, kostnadsförmånligt system med maximala prestanda tas i bruk.

DoubleJug är en mjölktank med två kamrar, specialframtagen för kalvdryckesautomater. CalfExperts vattningsautomat hämtar sin mjölk från en av tankarna. Om denna tank tar slut byter DoubleJug automatiskt till den andra behållaren och CalfExpert kan fortsätta utfodringen utan avbrott.

Så snart den första behållaren är tom rengörs den automatiskt. Sedan väntar den på nästa påfyllning (med t.ex. MjölkTaxi eller via en rörledning). Som regel fylls båda behållarna för att man skall kunna använda den maximala kapaciteten hos DoubleJug.

Fördelen med tvåkammarsystemet är att DoubleJug kan fyllas när som helst utan att behöva vänta till exakt det ögonblick då mjölktanken är tom. Det finns inga restmängder och inte finns det heller tillfällen då CalfExpert upphör med utfodringen på grund av brist på mjölk.

DoubleJug styrs direkt via CalfExpert. Den direkta kommunikationen mellan de båda enheterna har också den fördelen av rengöringscyklerna kan stämmas av. Mjölkledningen mellan DoubleJug och CalfExpert rengörs en gång om dagen först när också själva mjölktanken rengörs. Därmed minimeras eventuella väntetider för kalvarna.

Facit

Kaseinet i helmjölken, vilket är högsmältbart, ger höga tillväxttal och förbereder djuret på höga krav framgent. Dessutom betyder användningen av helmjölk ett aktivt bidrag till miljöskyddet, eftersom mycket stora mängder energi används för torkning och transport vid tillverkning av mjölkersättare.

Med ett genomtänkt koncept är utfodring av helmjölk till kalvar inget problem. Pastöriseringen av mjölken i MjölkTaxi eller i Flash-pastöriseraren dödar sjukdomsalstrande bakterier och skapar säkerhet vid utfodringen. DoubleJug, i egenskap av modern mjölkkyltank, är särskilt väl anpassad till samverkan med dryckesautomater. Därigenom garanteras kvaliteten på mjölken och en friktionsfri process vid dryckesautomaten.