VollmilchPlus

Tidsenlig helmjölksutfodring för dryckesautomater - inkl. lösningar för förvaring och kylning samt rengöring av alla anslutna apparater och ledningar.

Flexibla möjligheter till helmjölksutfodring och -förvaring, som passar varje gård.

Optimalt utnyttjande av helmjölk-resurser tack vare intelligent kontroll.

Friska, nöjda kalvar tack vare obegränsad tillgång till färsk helmjölk.

Intelligent helmjölksutfodring i CalfExpert

Helmjölksutfodringen blir allt viktigare i kalvuppfödningen, eftersom kalvarna utvecklas mycket bra med naturlig helmjölk. Dessutom innebär utfodringen med helmjölk från den egna gården att värdefulla resurser skonas.

Det finns dock några tekniska saker att beakta när det gäller utfodring vid dryckesautomaten. För att den skall hålla sig fräsch måste mjölken kylas under förvaringen i CalfExpert. Dessutom är hygienen och rengöringen av förvaringstankarna och mjölkledningen mycket viktig. Till exempel måste det alltid finnas mjölk i lagringstanken, eftersom kalvarna går till automaten för att dricka hela dagen. Men om kalvarna inte skall dricka mer än vanligt är tanken tom för tidigt och djuren får ingen mjölk under en viss tidsperiod. Å andra sidan förekommer det ofta att det finns restmängder kvar i tanken när den skall rengöras och sedan fyllas på igen. De kasseras ofta.

Och till sist har mjölkgårdarna olika processer som gör det till ett krav att dryckesautomaten är förberedd för alla helmjölksscenarier.

Men detta är inget problem för CalfExpert. Hur den har blivit marknadens bästa helmjölksdispenser kan du läsa om här!

Smart utfodring av värdefull helmjölk

Kalvar kan smälta helmjölk idealiskt och leder till högsta prestanda. Med CalfExperts helmjölksprogram kan du flexibelt justera andelen helmjölk eller flexibelt ställa in en förstärkning av helmjölk i utfodringsprogrammet.

Flexibla helmjölksprogram

I foderkurvorna i CalfExpert kan man ställa in inte bara mjölkmängd och ersättningskoncentration, utan även anpassa andelarna helmjölk utifrån ålder. Det möjliggör långsamma övergångar av helmjölksandelarna. Det gör att kalven vänjer sig långsamt till foderomställningen.

VollmilchSmart

Denna möjlighet i CalfExpert omfattar en nivåsensor som via trycket i mjölkledningen kan bestämma påfyllningsmängden för den anslutna mjölktanken.

Utifrån de preliminära intagsmängderna för kalvarna kan CalfExpert göra en förhandsberäkning av hur länge mjölkförrådet räcker. I den tillhörande menyn ser man sedan hur mycket mjölk som måste fyllas på som minimum vid nästa tidpunkt när man är i stallet (i exemplet: kl. 18:00 minst 24 l).

Denna översikt är tillgänglig även utan VollmilchSmart i CalfExpert men mjölkmängden måste då anges manuellt.

EvenMilk: dosera helmjölk smart

Vad händer med din automat när helmjölkslagret inte räcker till och är förbrukat i förtid? Utfodrar den sedan med mjölkpulver? Det orsakar konverteringsstress i dina kalvar och matsmältningsproblem är sannolikt. Alternativet ”EvenMilk“ svarar för en jämn komplettering av bristande helmjölksmängder via mjölkersättningsdryck tack vare informationen om tillgänglig mjölkmängd och preliminär uttagsmängd. Ett jämnt förhållande mellan de båda fodermedlen beräknas och ges över hela dagen.

Hela processen äger rum med beaktande av de olika behov som yngre och äldre kalvar har. Exempelvis får yngre kalvar helst helmjölk, medan äldra djur får högre andelar mjölkersättning.

Helmjölksförvaring i traditionella mjölktankar

Beroende på gårdens storlek och arbetsorganisation finns det olika möjligheter till förvaring och utfodring av helmjölk. Men en adekvat rengöring av tankarna och alla mjölkledningar måste alltid säkerställas. Eftersom CalfExpert utfodrar 24 timmar om dygnet bör längre väntetider med rengöring undvikas så mycket som möjligt. Därför finns det olika lösningar i CalfExpert för olika helmjölksscenarier.

En enkel mjölktank på automaten

En enkel kyltank direkt i CalfExpert måste fyllas manuellt. En nackdel med detta system är att man inte vet den faktiska nivån i tanken innan den fylls på. Ev. behöver restmängder kasseras. Dessutom stängs vanliga mjölktankar inte av vid en låg nivå, så att restmjölken kan frysa. Dessa tankar rengörs manuellt. För tilloppsledningen till CalfExpert har CalfExpert ett rengöringsprogram som måste startas manuellt.
Här har man hjälp av alternativet VollmilchSmart, eftersom man kan se i CalfGuide-appen hur mycket mjölk som är kvar i tanken och när det är dags att rengöra tanken och sedan fylla den igen.

En enkel mjölktank med automatisk tilloppsrengöring (SmartWash Undock)

Den manuella rengöringen av tilledningen som beskrivs ovan glöms ofta bort eller hoppas över av tidsskäl. Men det är just tilledningen i helmjölksförsörjningen i CalfExpert som är ett känsligt område ur hygiensynpunkt.

Med lösningen SmartWash Undock leds en rengöringsledning fram till mjölktankens anslutning. Där sitter det en omkopplingsventil som kan aktiveras via programmerbara
anslutningar i CalfExpert.

CalfExpert kopplar loss sig med denna omkopplingsventil från mjölktanken och rengör även tilloppsslangen under den vanliga automatrengöringen.

En mjölktank med automatisk rengöringscirkulation (SmartWash)

För att rengöra traditionella tankar på ett optimalt sätt kan de utrustas med en rengöringsledning och ett rengöringssprayhuvud.

Med SmartWash rengörs mjölktanken och tilloppsslangen via en rengöringsledning genom CalfExpert. När CalfExpert ser att tanken är tom, startar den sitt rengöringsprogram. Därvid utförs en kombinerad rengöring med tank- och systemrengöring. Resultat: tank, tilloppsslang, blandare, internt system och mjölkslangar till HygieneStationen rengörs i ett och samma svep. Mjölktanken måste ha en automatisk frånslagning av kylningen, så att den inte arbetar under rengöringen. Som tillval erbjuder CalfExpert en programmerbar digital utgång som kan skicka en signal till mjölktanken (anpassning på tanken genom elektriker krävs).

Helmjölksförsörjning via ringledningssystem med central förvaring

Ringledningssystem används ofta på större gårdar som är utrustade med flera dryckesautomater och ev. också med genomloppspastöriserare för helmjölk. Från ett centralt mjölkkök med förvaringstank leds mjölken i ledningar till CalfExpert-automaten.

Ringledningssystem med manuell rengöring

Ringledningssystemen måste rengöras regelbundet. När rengöring äger rum får CalfExpert inte utfodra, så att kalvarna inte får i sig rengöringslösning.
Därför krävs kommunikation mellan ringledning och CalfExpert.

Programmerbara digitala in- och utgångar i CalfExpert:

I den programmerbara digitala ingången tar CalfExpert emot en 24V-signal från rengöringsstyrningen i mjölkledningen. Automaten vet då när ledningen rengörs, och avbryter utfodringen för att själv (om du så önskar) starta en intern rengöring. Därigenom undviks ytterligare utfodringsavbrott. Det förhöjda trycket som råder i mjölkledningen, kan i vissa fall öppna ventilerna i CalfExpert och därmed leda till störningar. En snabbomkopplande ventil på anslutningen av tilledningen till automaten måste snabbt förhindra detta. Med den programmerbara digitala utgången kan CalfExpert öppna denna ventil när den behöver mjölk till utfodringen. En nackdel med detta system: tilloppsslangen till CalfExpert måste rengöras manuellt med hjälp från CalfExpert.

Ringledningssystem med automatisk Undock-rengöring

Man glömmer ofta bort att rengöra tilloppsslangen manuellt, eller man struntar medvetet i detta moment för att spara tid och ge kalvarna mer tid att äta. Detta får emellertid
allvarliga effekten på hygienen och därmed på kalvhälsan.

Programmerbara digitala in- och utgångar i CalfExpert med Undock-rengöring:
I likhet med SmartWash Undock-lösningen på mjölktanken kan man med denna lösning montera en rengöringsledning till anslutningsventilen för tilloppsledningen. En extra omkopplingsventil svarar för det nödvändiga rengöringskretsloppet. Den styrs av digitala in- och utgångar i CalfExpert.

Ringledningssystem med integrerad rengöring

Om rengöringssystemet för ringledningen har en programmerbar styrning kan CalfExpert koordinera sin egen rengöring med ledningsrengöringen.

Krypterade digitala in- och utgångar i CalfExpert:
Genom användningen av två digitala ingångar kan ringledningen skicka upp till 4 olika statussignaler (t.ex. spolning, rengöring, mjölk finns, tomt). CalfExpert kan då ansluta sig till rengöringen och tar spol- och rengöringsvätska från ringledningen för den egna rengöringen. Därigenom rengörs även tilloppsslangen automatiskt.

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv