Fodring med sødmælk - på den rigtige måde!

Fodring af kalve med værdifuld sødmælk er nem som en lej med det rigtige koncept

Kalve har brug for store mængder mælk for at vokse sig store! Uden tvivl. Men hvad angår mælkefodringens måde, er der 1000 forskellige opskrifter. Der findes skummetmælkspulver, vallepulver, jogurtfodring, syret sødmælk, pasteuriseret sødmælk, høj koncentration, lav koncentration med eller uden supplering,... Alt for mange valgmuligheder!

Denne artikel beskriver

 • sødmælksfodringens fordele og ulemper
 • spørgsmål om sødmælkens tilgængelighed
 • pasteuriseringsmuligheder
 • sødmælkens opbevaring og fodring ved drikkeautomater

Det kunne være så nemt: Vi fodrer kalvene med det, naturen har tiltænkt dem, nemlig moderens mælk!

Men der findes en del forbehold mod brugen af sødmælk ved fodring af kalve:

 • Mælken er for dyr til at fodre med.
 • Det er vanskeligt at transportere sødmælk og genopvarme den.
 • Det fodringstekniske udstyr kræver omfangsrig rengøring.
 • Mælk skal opbevares nedkølet.
 • Mælkens kvalitet er ofte tvivlsom.
 • Der mangler vigtige indholdsstoffer (jern og vitaminer).

På den anden side er der fordele der taler for brugen ved mælkefodring af kalve:

 • Mælken indeholder en stor andel af letfordøjeligt kasein.
 • Et stort mælkeoptag (ad libitum) er ofte kun mulig med sødmælk.
 • Sødmælk indeholder mange probiotiske stoffer og immunglobulin, også efter råmælksfasen.
 • Ikke markedsegnet mælk er gratis.
 • Kimbelastet mælk kan uden problemer fodres efter pasteurisering.
 • Sødmælk er til rådighed på hver mælkekvægbedrift.

Ved denne sammenligning er det iøjnefaldende, at det for det meste er tekniske problemer, der forhindrer anvendelse af sødmælk i kalvestalden, mens der er betydelige ernæringsfysiologiske fordele.

Hvis altså de tekniske muligheder af transport, kimbehandling, lagring og fodring kan løsnes optimalt, er sødmælk det perfekte fodermiddel til unge kalve.

Problem 1: Separation af "Kalvemælk" i mælkestanden

Principielt skal der allerede i malkestanden adskilles fem forskellige mælketyper:

 1. Salgbar sødmælk i drikkekvalitet.
 2. Værdifuldt kolostrum fra første malkning. Det bør indsamles separat og gives direkte til nyfødte kalve eller køles eller fryses i kolostrumposer.
 3. Kolostrum fra anden malkning til ventetidens slut.
 4. Mælk, der er belastet med kim og celler, der ikke kan markedsføres. OBS: Mælk af meget dårlig kvalitet, med delvis ændring af mælkens udseende, bør heller ikke efter pasteurisering anvendes som fødevare.
 5. Antibiotikaholdig mælk bør slet ikke anvendes pga. faren for resistenser. Inden mælken gives, kan en laktenin-test give sikkerhed
Sødmælken strømmer ind i MælkeTaxa

Sødmælk til kalve bør sammensættes af delene 1) salgbar sødmælk, 3) kolostrum samt delvis 4) begrænset kimbelastet mælk. Denne mælk kan i malkestande via en anden mælkeledning malkes i en separat tank eller en tilgængelig MælkeTaxa. Denne metode er standard ved en malkerobot, men i traditionelle malkestande installeres af økonomiske årsager normalt ikke en anden malkeledning.

Alternativt kan der i malkestanden installeres samlekar til mælk, hvori man tømmer malkespandene, og så pumper mælken ud af malkestanden ved hjælp af en pumpe.

Den første råmælk eller kolostrum (2) bør opbevares separat i malkespande, og forarbejdes hurtigt. Her kan håndarbejde desværre ikke undgås. Mælken kan så fyldes i poser eller flasker el.lign., pasteuriseres, køles eller straks gives efter opvarmningen. Der findes mange rutiner, som f.eks, coloQuick-administrationssystem.

Laktenat-mælk (5) og mælk fra alvorligt yversyge køer (delvis 4) bør allerede i malkestanden bortskaffes i gyllen.

Problem 2: Behandling af mælk, der indeholder kim

Som beskrevet ovenfor anvendes bl.a. i mælkefodring af kalve mælk, der indeholder sygdomskim. Ved let kimbelastning er dette intet problem, når mælken pasteuriseres. Pasteurisering er en gammelkendt varmemetode, der dræber kim i mælken. Herved skelnes mellem to forskellige systemer:

Batch-metode (såkaldte batch-pasteuriseringsenheder)

Ved 60 – 63 °C og over et tidsrum på 30 – 70 minutter gøres mælken kimfri (restkimindhold < 0,5 %). Denne metode er egnet til mindre og mellemstore bedrifter, der kræver op til 250 l mælk pr. måltid. Det er en teknisk relativ simpel og meget omkostningseffektiv metode. Ved MælkeTaxa er pasteuriseringsfunktionen allerede indeholdt i selve apparatet.

Dog er metoden ikke meget energieffektiv. Den komplette energi, der er tilført systemet, går tabt, fordi varmen ikke længere kan udnyttes når mælken afkøles.

Flash-metode eller også HTST-metode (såkaldt gennemstrømnings-pasteuriseringsenhed)

Ved Flash-metoden opvarmes mælken til 73 °C og holdes ved denne temperatur i 15 sekunder. Flash-pasteuriseringsenhed er beregnet til større ydelser. Kalvemælkpasteuriseringsenhed som MediumFrame eller LargeFrame Pasteur pasteuriserer 350 til ca. 1.500 liter pr. time. Takket være to varmevekslere arbejder systemerne meget energieffektiv. De bruger den varme der opstår ved pasteurisering for at forvarme mælken, således at energibehovet er betydeligt lavere end ved batch-metoden. Desuden er det muligt at bruge spildvarme fra biogasanlæg eller varmegenindvinding fra mælkekølingen. Så arbejder disse pasteuriseringsenheder ekstremt sparsommeligt og bruger ofte kun mindre energi end nødvendigt, for at bringe mælken fra lagertemperatur til drikketemperatur.

Mælkestrøm i HTST-pasteuriseringsenheden – High Temperature Short Time
Mælkestrøm i HTST-pasteuriseringsenheden – High Temperature Short Time

Disse anlæg er dog teknisk meget krævende, da de f.eks. kræver forskellige lagertanke: En lagertank til råmælken, hvor den separerede mælk ankommer fra malkestanden og en lagertank for den færdig pasteuriserede mælk.

Den færdig pasteuriserede mælk kunne f.eks. strømme i en MælkeTaxa. Da man kan indstille Flash-pasteuriseringsenhed således, at mælken når ind i MælkeTaxa ved drikketemperatur, kan man straks begynde med kalvefodringen.

Her er MiniFlash en fordel. Den har en integreret tank for råmælk med 150 eller 300 l volumen. Tanken har en integreret køling med en tomsensor, et røreværk samt en automatisk rengøring. MiniFlash egner sig især til brug på bedrifter med malkerobotter. Den automatisk separeret mælk pumpes nemt ind i tanken, og der afkøles straks for at opretholde kvaliteten.

Problem 3: Lagring af den separerede mælk

Efter at kalvemælken er separeret i malkestanden, er der så spørgsmålet, hvordan mælken lagres og transporteres til kalvene.

Den nemmeste måde er MælkeTaxa, hvor mælken lagres, køres hen til kalvene og derefter pumpes i drikkespandene. MælkeTaxa-systemets fleksibilitet med de mangfoldige valgmuligheder estimeres allerede til titusindvis af bedrifter.

Men ved brug af drikkeautomater er landmanden i praksis igen og igen konfronteret med indviklede udfordringer. Først skal mælken transporteres til kalvestalden. Ved korte afstande er rørledninger med rensemulighed sikkert et godt alternativ. Skal der dog transporteres hen over længere veje, kan også her anvendes en MælkeTaxa anvendes til transport af mælken. Således kan kalvene fodres i enkeltbåse og derefter fyldes lagertanken ved drikkeautomater eller MælkeTaxaen anvendes selv som lagertank.

Lagertanken ved drikkeautomaten skal altid have en køling, så mælken beholder sin kvalitet. Her er køletemperaturer på 4 – 5 °C ikke bydende nødvendig, når mælken forbruges inden for 12 timer (fra en malketid til næste). Ofte rækker så temperaturer fra under 10 – 12 °C for at holde mælken frisk i dette tidsrum. Via denne høje temperatur spares store energimængder, fordi jo dybere lagertemperaturen er, jo større er den ekstra energiforbrug til køling og senere opvarmning.

Principielt findes der i forbindelse med traditionelle lagertanke med drikkeautomater fire problemer:

 1. Restmængder ved opfyldning

Det sker sjældent at mælketanken er helt tom når den skal fyldes op. Restmængder skal så fyldes i den klargjorte beholder og derefter fodres eller bortskaffes manuelt.

 1. Tidlig tømning

Det næste hyppige tilfælde er, at man har fyldt for lidt mælk ind i beholderne, og automaten ikke kan bruges i en vis tid, fordi tanken er tom.

 1. Isdannelse ved lav fyldestand

I så fald er det således at mælketanke, der er beregnet til lagring af mælk, ved lave levels har den tendens at tilse indvendigt, fordi der ikke findes en automatisk frakobling af køling.

 1. Rengøring af tank og ledning

Inden en fornyet fyldning skal tanken rengøres. Dette sker mest manuelt eller finder slet ikke sted pga. tidsmangel. Da hygiejne og renlighed er afgørende for succesen ved unge kalve, er denne gængse praksis ofte årsag for sygdomme ved kalve. Desuden skal også ledingen fra drikkeautomaten til MælkeTaxa rengøres på dette tidspunkt. I hvert faldt betyder en rengøring af tank og ledning en afbrydelse af drikning ved automaten på mindst ¾ – 1 time.

Moderne sødmælkfodring med CalfExpert og DoubleJug

Alle ovennævnte problemer har før medført at sødmælken kun sjældent anvendes i drikkeautomater. De ernæringsfysiologiske fordele er kendt, men de tekniske ulemper overvejer!

Men med den nye sødmælkskoncept fra Holm & Laue kan disse problemer overvidnes, og der anvendes et effektivt, gunstigt system med maksimal effekt.

DoubleJug er en mælketank med to kamre, specielt udviklet til kalvedrikkeautomater. CalfExpert mælkeautomat pumper mælken ud af én af tankene. Hvis denne tank er tom, skifter DoubleJug automatisk til den anden beholder, og CalfExpert kan fortsætte fodringen uden afbrydelse.

Så snart den første beholder er tom, rengøres denne automatisk. Derefter venter den på at blive fyldt igen (f.eks. med MælkeTaxa eller via en rørledning). Som regel påfylder man begge beholdere for at udnytte DoubleJugs’ maksimale kapacitet.

Fordelen ved to-kammer-systemet er, at påfyldningen af DoubleJug kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, uden at man skal afvente det præcise tidspunkt, hvor mælketanken er tom. Der er hverken restmængder eller tidspunkter, hvor CalfExpert indstiller fodringen på grund af manglende mælk.

DoubleJug styres via CalfExper. Den direkte kommunikation mellem de to apparater har den fordel at rengøringscykluser kan afstemmes. Således renses mælkeledningen mellem DoubleJug og CalfExpert en gang om dagen først, når selve mælketanken rengøres. Derved minimeres ventetider for kalvene.

Facit

Det højt fordøjelige kasein i sødmælken sørger for store vækstrater og forbereder dyret til fremtidige ydelser. Desuden udgør brugen af sødmælk et aktivt bidrag til miljøbeskyttelsen, fordi der ved produktionen af mælkeveksleren anvendes meget mere energi til tørring og transport.

Med et gennemtænkt koncept er fodring af sødmælk til kalve intet problem. Pasteurisering af mælken i MælkeTaxa eller i Flash-pasteuriseringsenheden dræber sygdomskim og sørger for sikkerhed ved fodring. DoubleJug er som moderne mælkekøletanken især tilpasset til at arbejde sammen med drikkekautomaterne. Derved er mælkens kvalitet og den uforstyrrede proces ved drikkeautomater garanteret.