VollmilchPlus

Moderne fodring med sødmælk på mælkeautomater - inkl. løsninger til opbevaring og køling samt rengøring af alle tilsluttede enheder og ledninger.

Fleksible muligheder for fodring og opbevaring af sødmælk, der passer til enhver bedrift.

Automatisk udnyttelse af sødmælksressourcer takket være intelligent styring.

Sunde, tilfredse kalve på grund af ubegrænset adgang til frisk sødmælk.

CalfExpert - intelligent fodring med sødmælk

Inden for kalveopdræt bliver fodring med sødmælk stadig vigtigere, for kalve udviklinger sig rigtigt godt med naturlig sødmælk. Desuden er fodring med sødmælk fra egen bedrift skånsom for udnyttelsen af vigtige ressourcer.

I forbindelse med fodringen ved mælkeautomaten er der dog et par tekniske aspekter, der skal tages hensyn til. For at mælken skal forblive frisk, skal den afkøles under opbevaringen i CalfExpert. Desuden er hygiejnen og rengøringen af mælketanken og mælkeledningen meget væsentlig. Der skal altid være mælk i mælketanken, for kalvene drikker mælk ved automaten hele dagen. Hvis kalvene drikker mere end sædvanligt, kan tanken hurtigt blive tom. Så får kalvene ikke mælk i en vis tid. På den anden side sker det ofte, at der resterer mælk i tanken, når den skal rengøres og fyldes op efterfølgende. Denne mælk bliver så ofte kasseret.

Og endeligt er forløbet i mælkekvægbedrifterne forskelligt, hvilket gør det nødvendigt, at mælkeautomaten kan indrettes efter enhver fodring med sødmælk.

Med CalfExpert er det ikke noget problem. Hvordan CalfExpert er blevet den bedste på markedet til at udnytte sødmælken, beskrives i det følgende!

Smart fodring med den værdifulde sødmælk

Sødmælk fordøjes ideelt af kalven og giver de højeste ydelser. Med CalfExpert sødmælksprogrammet kan du fleksibelt indstille andelen af sødmælk eller opgradere sødmælk i fodringsprogrammet.

Fleksible sødmælksprogrammer

Med CalfExperts foderkurver kan mælkemængden og koncentrationen af mælkeerstatning indstilles. Men dertil kommer, at også indholdet af sødmælk kan justeres afhængigt af alder. Således bliver det muligt at gå langsomt over til sødmælksfodring. På den måde kan kalven langsomt vænne sig til foderændringen.

SødmælkSmart

Dette ekstraudstyr til CalfExpert indeholder en niveausensor, der ved hjælp af trykket i mælkeledningen kan registrere niveauet i den tilsluttede mælketank.

På basis af kalvenes forventede foderoptag kan CalfExpert beregne i forvejen, hvor langt mælkebeholdningen rækker. I den tilhørende menu vises det så, hvor megen mælk, der som minimum skal fyldes på, indtil du igen er til stede i stalden (for eksempel: kl. 18:00 minimum 24 l).

Denne oversigt findes også i CalfExpert uden SødmælkSmart, men så skal mælkemængden lægges ind manuelt.

EvenMilk: smart fodring med sødmælk

Hvad sker der på din automat, når beholdning af sødmælk ikke er tilstrækkelig og er opbrugt for tidligt? Fodrer den så i stedet med mælkepulver? Det giver anledning til stress hos dine kalve som følge af omstillingen, og der er risiko for fordøjelsesproblemer. Med ekstraudstyret ”EvenMilk“ kan man med informationer om den disponible mælkemængde og den forventede udfodringsmængde sikre en ensartet forsyning af mælkeerstatning som supplement til sødmælken. Således bliver der hele døgnet udfodret med et ensartet forhold af de to fodertyper.

Det hele foregår under hensyntagen til spædkalvenes og de ældre kalves forskellige behov. Således får de yngre kalve fortrinsvis sødmælk, medens ældre kalve får tildelt større andele mælkeerstatning.

Opbevaring af sødmælk i traditionelle mælketanke

Alt efter bedriftens størrelse og organiseringen af arbejdet er der forskellige muligheder for at opbevare og udfodre mælk. Men i alle tilfælde skal der sikres en tilstrækkelig rengøring af tankene og af alle mælkeledninger. Da CalfExpert fodrer 24 timer i døgnet, bør længere ventetider som følge af rengøringer så vidt muligt undgås. Derfor findes der på CalfExpert forskellige løsninger til forskellige scenarier for fodring med sødmælk.

En enkelt mælketank på automaten

En simpel køletank direkte på CalfExpert til manuel fyldning. Ulempen ved dette system er, at det faktiske niveau i tanken før opfyldning af tanken er ukendt. Evt. skal rester kasseres. Desuden kobler traditionelle mælketanke ikke kølingen fra ved lavt niveau, således at rester af mælk kan fryse. Disse tanke skal rengøres manuelt. Til forsyningsledningen til CalfExpert har CalfExpert et rengøringsprogram, der skal startes manuelt.
Her er ekstraudstyret VollmilchSmart en hjælp, fordi det vises i appen CalfGuide, hvor megen mælk, der endnu er i tanken og hvornår det er på tide at vaske tanken og derefter fylde den op igen.

En enkelt mælketank med automatisk rengøring af forsyningsledning (SmartWash Undock)

Den ovenfor beskrevne manuelle rengøring af forsyningsledningen bliver ofte glemt og forsømmes på grund af tidsmæssige årsager. Men netop forsyningsledningen til sødmælk på CalfExpert er vigtig, når det gælder hygiejnen.

Med SmartWash Undock ledes en vaskeledning helt hen til mælketankens tilslutning. Her findes en skifteventil, der kan styres med programmerbare
tilslutninger på CalfExpert.

CalfExpert afkobler sig ved hjælp af skifteventilen fra mælketanken og vasker også forsyningsslangen under den normale automatiske rengøring.

Mælketank med automatisk cirkulationsvask (SmartWash)

For alligevel at kunne rengøre traditionelle tanke optimalt, kan de forsynes med en vaskeledning og rengøringsdyse.

Ved SmartWash rengøres mælketanken og forsyningsslangen af CalfExpert via en vaskeledning. Konstaterer CalfExpert, at tanken er tom, starter den sit rengøringsprogram. I den forbindelse udføres der en kombineret rengøring bestående af tank- og systemvask. Resultat: Tank, forsyningsslange, blander, internt system samt mælkeslangerne til HygiejneStationerne rengøres i en omgang. Mælketanken skal have en automatisk frakobling af kølingen, for at denne ikke er i gang under rengøringen. Som ekstraudstyr tilbydes til CalfExpert med henblik herpå en programmerbar digital udgang, der kan sende et signal sådant til mælketanken (tilpasning af tanken er nødvendig, skal udføres af elektriker).

Forsyning med sødmælk via ringledningssystemer og central opbevaring

Der bruges ofte ringledningssystemer i større bedrifter, der har flere mælkeautomater og evt. gennemløbspasteurisering af sødmælk. Fra et centralt mælkekøkken med lagertank transporteres mælken i ledninger til CalfExpert automaterne.

Ringledningssystem med manuel rengøring

Ringledningssystemer skal rengøres med jævne mellemrum. Medens rengøringen udføres, må CalfExpert ikke fodre, da kalvene ellers kunne få rengøringsopløsning at drikke.
Derfor er det nødvendigt, at ringledningen og CalfExpert kan kommunikere med hinanden.

Programmerbare digitale ind- og udgange på CalfExpert:

På den programmerbare digitale indgang modtager CalfExpert et 24V-signal fra mælkeledningens rengøringsstyring. På den måde registrerer automaten, hvornår ledningen rengøres, og afbryder fodringen for selv (hvis ønsket) at starte en intern rengøring. Derved undgås yderligere afbrydelser af fodringen. Det øgede tryk, der findes i mælkeledningen, kan eventuelt åbne ventilerne på CalfExpert og derved give anledning til driftsforstyrrelser. En lynkoblingsventil på tilslutningen af forsyningsledningen til automaten skal forhindre dette. Med den programmerbare digitale udgang kan CalfExpert åbne denne ventil, når der er brug for mælk til fodringen. Ulempen ved dette system: Forsyningsslangen til CalfExpert skal med assistance fra CalfExpert rengøres manuelt.

Ringledningssystem med automatisk Undock-rengøring

Ofte bliver den manuelle rengøring af forsyningsslangen glemt eller bevidst undladt for at spare tid og give kalvene mere tid til at sutte. Men det har
alvorlige følger for hygiejnen og således for kalvenes sundhed.

Programmerbare digitale ind- og udgange på CalfExpert med Undock-rengøring:
Ligesom ved SmartWash Undock-løsningen på mælketanken kan der ved denne løsning anbringes en vaskeledning på tilslutningsventilen på tilgangsledningen. En ekstra skifteventil sikrer det nødvendige vaskekredsløb. Den styres af digitale ind- og udgang på CalfExpert.

Ringledningssystem med integreret rengøring

Har rengøringssystemet til ringledningen en programmerbar styring, kan CalfExpert også koordinere rengøringen af ledningen med sin egen rengøring.

Kodede digitale ind- og udgange på CalfExpert:
Ved anvendelse af to digital indgange kan ringledningen sende op til 4 forskellige tilstandssignaler (f.eks. vask, rengøring, mælk til rådighed, tom). CalfExpert kan så tilslutte sig rengøringen og tapper så sin egen rengøring vaske- og rengøringsvæske fra ringledningen. På den måde rengøres også forsyningsslangen automatisk.

Kontakt

Holm & Laue Håndbog kalv