Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. U vindt uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming in ons onder deze kop gepresenteerde privacybeleid.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens op deze website. U kunt diens contactgegevens uit het Impressum van onze website halen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld doordat u ze ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij uw bezoek aan onze website. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie over herkomst, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. Wanneer u toestemming voor de verwerking van gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen. Verder hebt u het recht om een klacht in te diene bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt meestal anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door het niet gebruiken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u over de mogelijkheden om bezwaar te maken informeren in dit privacybeleid.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analysetools vindt u in het volgende
privacybeleid.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Hierbij kan het gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, bezoeken aan de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.
Het gebruik van de hoster vindt plaats in het kader van het uitvoeren van een contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, letter b, AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte presentatie van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (art. 6, id 1, letter f AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen in zoverre verwerken als nodig is voor het voldoen aan zijn prestatieverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij maken gebruik van de volgende hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Afsluiting van een contract over orderverwerking

We laten ons hostingaanbod door een externe dienstverlener beheren. Om de verwerking conform gegevensbescherming te kunnen garanderen hebben wij met deze dienstverlener een contract afgesloten over de orderverwerking.

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke wettelijke voorschriften ten aanzien van gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dat plaatsvindt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een hiaatloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Holm&Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

Telefoon: +49 4331-201740
E-mail: info@holm-laue.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en het verwerkingsmiddel van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

Herroepen van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde weer herroepen. Hiervoor volstaat een informele melding per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de vóór de herroeping van de toestemming verwerkte gegevens blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van het indienen van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

In het geval van inbreuk op de gegevensbescherming hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit ten aanzien van gegevensbescherming is de functionaris inzake gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen inzake gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming, of voor het uitvoeren van een contract geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan een derde te laten overdragen. Wanneer u rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, vindt dit alleen plaats wanneer het technisch haalbaar is.

SSL-, of TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen, die u aan ons als exploitant van de website verstuurt. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van “https://” naar “https”:// wisselt en aan het slotjessymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en over de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het toesturen van ongewenst reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails.

4. Functionaris inzake gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris inzake gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris inzake gegevensbescherming aangesteld.

Holm&Laue GmbH & Co. KG
De heer Marc Niesewendt
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

E-mail: datenschutz@holm-laue.de

Informatie over het delen van gegevens in de VS

Op onze website zijn onder meer tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Wanneer deze tools actief zijn kunnen uw persoonlijke gegevens aan de Amerikaanse servers van het betreffende bedrijf worden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat de VS geen veilige derden-staat in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties over te dragen, zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.
Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens, die zich op servers in de USA bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

5. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw computer. Ze worden ofwel tijdelijk gedurende de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw computer opgeslagen. Sessie-cookies worden automatisch gewist nadat u uw bezoek aan de website hebt beëindigd. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze zelf wist of ze automatisch worden gewist door uw webbrowser.
Er kunnen deels ook cookies van derde bedrijven op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party-cookies). Hierdoor kunnen wij en u gebruik maken van bepaalde diensten van derde bedrijven (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder cookies niet zouden functioneren (bijv. de winkelmand-functie of de weergave van video’s). Andere cookies dienen voor het evalueren van het gedrag van de gebruiker of om reclame te tonen.
Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelmand-functie) of voor optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) nodig zijn, worden op basis van art. 6, lid 1, letter f, AVG opgeslagen, tenzij er een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van
cookies voor een technisch foutvrije en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Wanneer er toestemming voor de opslag van cookies werd gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6, lid 1, cijfer a, AVG); de toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, of cookies voor bepaalde gevallen accepteren of helemaal weigeren en u kunt het automatisch verwijderen van cookies na het sluiten van de browser activeren. Wanneer u cookies deactiveert kan dit ten koste gaan van de functionaliteit van deze website.
Voor zover er gebruik wordt gemaakt van cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden, wordt u hierover in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming apart geïnformeerd en wordt u eventueel toestemming gevraagd.

Cookie-toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-consenttechnologie van Usercentrics, om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw computer of voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en die in overeenstemming met de gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt worden de volgende persoonlijke gegevens aan Usercentrics overgedragen:

 • uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • uw IP-adres
 • informatie over uw uw browser
 • informatie over uw computer
 • tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie in uw browser op om de verleende toestemmingen of de intrekking daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op die manier verzamelde gegevens worden opgeslagen, totdat u ons om verwijdering ervan vraagt, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens vervalt. De verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Het gebruik van Usercentrics vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemmnigen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verwerven. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, sub 1, letter c AVG.

Server-logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

 • browsertype en versie
  •    gebruikt besturingssysteem
  •    referrer URL
  •    hostnaam van de bezoekende computer
  •    tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter f AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier vragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de vraag en voor het geval er vervolgvragen komen. Deze gegevens geven wij met uw toestemming (instructie en bevestiging in het contactformulier) indien nodig ook door aan onze verkooppartner in uw regio. Verder vindt er geen aanvullende overdracht van uw gegevens aan derden plaats.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Hiervoor volstaat een informele melding per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de vóór de herroeping van de toestemming verwerkte gegevens blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u van ons eist dat ze moeten worden verwijderd, tot u uw toestemming voor het opslaan herroept of tot het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen is komen te vervallen (bijv na afgeronde verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met Google Analytics kan de exploitant van de website het gedrag van de websitebezoeker analyseren.
Hierbij ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals, websitebezoeken, bezoekduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google indien nodig in een profiel samengevat dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of diens computer.
Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze analysetools vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn aanbod op het internet alsook zijn reclame te optimaliseren. Wanneer er toestemming werd gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a, AVG; de toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht in de USA vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht in de VS ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren. Het IP-adres dat, als onderdeel van Google Analytics, wordt verzonden door uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte eisen van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagduur

De bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersherkenning (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Meer informatie hierover kunt u bekijken onder de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De exploitant van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een programma voor online reclame van Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Verder kunnen aan de hand van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. Locatiegegevens en interesses) worden weergegeven (doelgroepen-targeting) Wij als website-exploitant kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot klikken.
Het gebruik van Google Ads vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter f, AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht in de USA vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief met instemming wordt verzonden. In de loop daarvan wordt de potentiële ontvanger opgenomen op een distributielijst. Vervolgens krijgt de gebruiker via een bevestigingsmail de mogelijkheid om de aanmelding wettelijk te bevestigen. Alleen bij bevestiging wordt het adres actief aan de distributielijst toegevoegd.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluiten voor het versturen van de gevraagde informatie en aanbiedingen.

Als nieuwsbrief-software wordt gebruikgemaakt van  Newsletter2Go. Uw gegevens worden daarbij overgedragen aan Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go is het daarbij verboden, uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven te gebruiken. Newsletter2Go is een Duitse gecertificeerde aanbieder, die werd geselecteerd conform de vereisten van de AVG en de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

U kunt uw verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het toesturen van de nieuwsbrief, te allen tijde weer intrekken, bijvoorbeeld via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief.

De maatregelen ten aanzien van gegevensbescherming zijn altijd onderhevig aan technische vernieuwingen daarom vragen wij u zich regelmatig te laten informeren over onze maatregelen ten aanzien van gegevensbescherming door het doornemen van ons privacybeleid.

7. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde Web Fonts, die worden aangeboden door Google. Bij het openen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browser-cache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de door uw gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website werd geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een consistente en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Op deze website zijn video’s YouTube geïntegreerd. Exploitant van deze website is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij maken gebruik van YouTube in de verbeterde gegevensbeschermingsmodus. Deze modus houdt volgens YouTube in dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat die de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt daarentegen door de verbeterde gegevensbeschermingsmodus niet volledig uitgesloten. Zo maakt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server gemeld welke van onze sites u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw computer opslaan of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Device-Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt, om videostatistieken vast te leggen, het gebruiksgemak te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.
Er kunnen mogelijk na het starten van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.
Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, paragraaf 1, sub f DSGVO. Wanneer er toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a, AVG; de toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid onder:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Voorwaarden voor deelname aan het kansspel op de sociale mediakanalen van Holm & Laue

 1. Organisator van het kansspel is Holm & Laue GmbH & Co. KG.
 2. De prijs wordt altijd nauwkeurig omschreven in de sociale media-post
 3. De deelname aan het kansspel is gratis. De prijs wordt gratis naar de winnaar verstuurd.
 4. Deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. De deelname is niet beperkt tot klanten van Holm & Laue GmbH & Co, KG en niet afhankelijk van de aanschaf van producten of diensten.
 5. De winnaar/winnares wordt op de aangegeven datum getrokken uit alle deelnemers. De winnaar/winnares wordt per bericht op de hoogte gebracht via hetzelfde medium. Wanneer de winnares of winnaar zich niet binnen 24 uren meldt, kan de winnares of winnaar opnieuw worden getrokken.
 6. Het kansspel begint met de publicatie van de post. De exacte sluitingsdatum wordt in de post bekendgemaakt. De uitslag is definitief. Uitbetaling van de prijs in contant geld is niet mogelijk.
 7. De deelname aan het kansspel vindt uitsluitend online plaats op het betreffende platform (Facebook, Instagram, Twitter, e.a.), doordat de gebruikster of gebruiker de instructies in de post uitvoert (bijv. personen noemt, reacties achterlaat en dergelijke).
 8. Door deel te nemen verklaart de gebruikster of gebruiker zich ermee akkoord, dat
  1. zij/hij mag worden gecontacteerd om haar/hem op de hoogte te brengen van haar/zijn prijs,
  2. dat haar/zijn naam in geval van een prijs in de vorm van een volledige voornaam en de eerste letter van de achternaam op de sociale kanalen en op de website mag worden gepubliceerd. De winnares/winnaar kan te allen tijde bezwaar maken tegen publicatie van haar/zijn naam zonder gevolgen voor de prijs.
 9. Informatie over gegevensbescherming: De organisator verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor de doelstellingen van dit kansspel op basis van de toestemming van elke deelneemster en deelnemer. Meer informatie over gegevensbescherming kan te allen tijde bovenaan op onze website worden bekeken.
 10. Een gebruik van persoonlijke gegevens dat verder gaat dan de doelstellingen van dit kansspel zal alleen plaatsvinden door de organisator, wanneer deelneemster of deelnemer daarvoor een aparte schriftelijke toestemming hebben gegeven. Het vertrekken van een dergelijke toestemmingsverklaring voor verdergaand gebruik van haar/zijn persoonlijke gegevens is vrijwillig en geen voorwaarde voor deelname aan het kansspel.
 11. De organisator is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van zijn eigen sociale media-website. De organisator is ook niet verantwoordelijk voor eventuele overdrachtsfouten. De organisator behoudt zich het recht voor, om het kansspel te allen tijden, ook zonder naleving van de termijnen, in zijn geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen of qua koers te veranderen, wanneer het om technische redenen (bijv. Computervirus, manipulatie van of fouten in software en hardware) of juridische redenen niet mogelijk is om het kansspel naar behoren uit te voeren.
 12. Dit kansspel is op geen enkele manier gerelateerd aan de sociale mediaplatformen zoals Facebook, Instagram of Twitter en wordt op geen enkele manier door deze bedrijven gesponsord, ondersteund of georganiseerd. De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte gegevens is niet het respectieve sociale mediaplatform, maar de organisator. De deelnemers vrijwaren het respectieve sociale mediaplatform van elke aansprakelijkheid, die uit claims in verband met de uitvoering van het kansspel (met name de publicatie en organisatie ervan) voortvloeit. Alle vragen, reacties of klachten over het kansspel moeten rechtstreeks worden gericht aan de organisator en niet aan het sociale mediaplatform.

9. Gebruik van Facebook-pixels (Facebook Custom Audiences)

 1. Deze website maakt gebruik van de zogenaamde “Facebook-pixel” van Meta Platforms Inc. (Vroeger Facebook Inc.). Daardoor kunnen de gebruikers van onze website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of aan andere websites die ook gebruik maken van de procedure op interesse gebaseerde reclame-uitingen (“Facebook-Ads”) worden weergegeven. Door de Facebook-pixel maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tools door Facebook worden verzameld en informeren u daarom conform de stand van onze kennis: door de integratie van de Facebook-pixel verkrijgt Facebook de informatie dat u op een advertentie van ons hebt geklikt of dat u de respectieve website van ons hebt geopend. Wanneer u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook geregistreerd of niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken verkrijgt en opslaat.
 2. Met het gebruik van de Facebook-pixels streven ernaar om door ons geplaatste Facebook-Ads alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor onze website. Met behulp van de Facebook-pixels willen we er dus voor zorgen dat onze Facebook-Ads passen bij de interesses van de gebruikers en niet tot last zijn. Bovendien kunnen wij met behulp van de Facebook-pixel de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden volgen door na te gaan of gebruikers naar onze website werden doorverwezen nadat ze op een Facebook-Ad hadden geklikt. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebook-pixels is artikel 6, lid 1, sub 1, letter f, DSGVO.
 3. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook-pixels, door het gebruik van cookies voor marketing bij het eerste bezoek aan de website te weigeren.
 4. Informatie van de externe aanbieder: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; https://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf